మార్పు మంచిదే కానీ ....

మార్పు మంచిదే కానీ .... 

మనలో అందరం ఎదుట వారి తప్పులు వెతుకుతున్నాం కానీ మన బాధ్యత మాత్రం తెలుసుకోము .

ఏమైనా అంటే "టైం లేదు " అని ఒక డైలాగ్ ఒకటి .

 రోడ్ మీద వెళ్ళేటప్పుడు రాంగ్ రూట్ లో వెళతాం కానీ రూల్స్ అప్పుడు గుర్తు రావు ,
మన పని అయిపోవాలి కానీ పక్కనోడు పోయిన పర్లేదు .

మార్పు మన నుంచి మొదలు కావాలి ,మనం మారితే జనం కి చెప్పచ్చు .